Deklaracja dostępności cyfrowej strony WWW Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu
Dostępność cyfrowa

Poznańskia Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://psm.poznan.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej: 11.09.2003 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.12.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona serwisu internetowego Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

  • Na stronie PSM brak opcji zmiany kontrastu.
  • Pewne pliki PDF zamieszczone na stronie w formie zeskanowanych dokumentów, nie mają jeszcze swojego odpowiednika tekstowego przystosowanego do czytników ekranowych, z uwagi na fakt, że:
    - pochodzą z zewnętrznych źródeł,
    - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Braki te są sukcesywnie uzupełniane.

Na stronie internetowej PSM można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adresem kontaktowym jest adres poczty elektronicznej info@psm.poznan.pl, lub Sekretariat PSM tel. 61 8272 200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Na podstawie art. 18 ust.1 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1440), każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Żądanie powinno zostać zrealizowane niezwłocznie, jednak nie później, niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, zainteresowana osoba niezwłocznie jest informowana, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).


Deklaracja dostępności