zdjęcie osiedla flaga ukrainy zdjęcie osiedla zdjęcie osiedla zdjęcie osiedla zdjęcie osiedla
Witamy na stronach Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Uprzejmie informujemy, że informacja o bieżących opłatach czynszowych dostępna jest od 2.03.2020 w nowym systemie eBOK. Dostęp do eBOK opisany jest w opcji menu głównego "CZYNSZE-2019". Dostęp do dokumentów Spółdzielni oraz archiwalnych danych czynszowych działa na dotychczasowych zasadach.
AWARIE
 

Firma Veolia Energia Poznań S.A. informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac miejskiej sieci ciepłowniczej w dniach 22.06.2022 od godziny 7:00 do 24.06.2022 do godziny 16:30 nastąpi przerwa w dostawie ciepła. Dotyczy adresu: os. Bolesława Chrobrego 47. 
Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

 
Data utworzenia: 2022-06-15
 
 

W związku z awarią wodociągową w dniu 24.06.2022 r. na os. B. Śmiałego 32a firma Aquanet zajęła chodnik osiedlowy w celu usunięcia awarii.
Za utrudnienia przepraszamy

 
Data utworzenia: 2022-06-24
 


Informujemy, że biura Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będą czynne:
- w poniedziałki w godz. 7:00 - 17:00

- od wtorku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

Członkowie Zarządu PSM przyjmować będą w siedzibie Spółdzielni na os. Bolesława Chrobrego 117, w godz. od 15:00 do 17:00 w następujących terminach:
31 maja, 6 czerwca, 13 czerwca, 20 czerwca oraz 27 czerwca 2022 r.

Uprzejmie prosimy o uprzednie telefoniczne zgłoszenie tematu i terminu spotkania z Zarządem tel.: 61 8272200

Sekretariat Zarządu tel.: 61 827 22 00, e-mail: info@psm.poznan.pl
Sekretariat Rady Nadzorczej tel.: 61 827 22 48, e-mail: rn@psm.poznan.pl

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od dnia 2 listopada 2021 r. kasa Spółdzielni znajdująca się w budynku Zarządu PSM na os. Bolesława Chrobrego 117 otwarta będzie od 1. do 15. dnia miesiąca. Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 9:00 - 16:45, wtorek - piatek 9:00 - 14:00.
W sytuacji, gdy 15. danego miesiąca wypada w weekend kasa otwarta będzie w następujący po nim poniedziałek.

Data utworzenia: 2022-05-16
zdjęcie - LISTA KANDYDATÓW DO RAD OSIEDLI PSM NA KADENCJĘ 2022-2026

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr 158 Zarządu PSM  z dnia 31.05.2022 r. podjętą na podstawie §135 ust. 6 Statutu PSM w dniu 29 czerwca 2022 r. odbędą się wybory do Rad Osiedli: Stefana Batorego, Bolesława Chrobrego, Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego, Władysława Łokietka, Jana III Sobieskiego, Bolesława Śmiałego.

W załączniku lista kandydatów do poszczególnych Rad Osiedli na kadencję 2022-2026 Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-06-22
zdjęcie - ZAWIADOMIENIE O WYBORACH DO RAD OSIEDLI W DNIU 29.06.2022 R. NA KADENCJĘ 2022-2026

Szanowni Państwo,

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr 158 Zarządu PSM  z dnia 31.05.2022r.  podjętą na podstawie §135 ust. 6 Statutu PSM odbędą się wybory do Rad Osiedli: Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego, Stefana Batorego, Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Jana III Sobieskiego, Władysława Łokietka.

Rada Nadzorcza PSM uchwałą nr 29 z dnia 26.05.2022 r. określiła liczbę członków (liczbę mandatów) Rady Osiedla w ten sposób, że Rada Osiedla Władysława Łokietka będzie liczyła pięciu członków Rady Osiedla Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego, Stefana Batorego, Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Jana III Sobieskiego po siedmiu członków.

Wybory do Rad Osiedli dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród członków posiadających tytuł prawny do lokalu w danym osiedlu. Zgodnie z § 135 ust. 10 i 11 Statutu Spółdzielni członek Spółdzielni może brać udział w głosowaniu tylko w osiedlu, w którym znajduje się lokal, do którego posiada tytuł prawny. Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje jeden głos bez względu na ilość posiadanych lokali. Jeżeli członek posiada kilka lokali, wówczas czynne i bierne prawo wyborcze realizuje w jednym wybranym osiedlu zgodnie z treścią z § 107 ust.2 Statutu PSM. Członek może brać udział w zebraniu wyborczym osobiście albo przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika.
Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej PSM (zakładka komunikaty) oraz w siedzibie Zarządu PSM, os. Bolesława Chrobrego 117 w Poznaniu, pok. 48. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwa prosimy składać w siedzibie Zarządu PSM , pokój 48 do dnia 24.06.2022 r., w dniach i godzinach pracy Spółdzielni (poniedziałek 7:00-17:00, wtorek -piątek 7:00-15:00).

Zgłaszanie kandydatów na członków Rad Osiedli odbywa się w trybie § 110 ust. 4 Statutu PSM. Kandydatów na członków Rad Osiedli mogą zgłaszać grupy liczące co najmniej 15 członków z terenu działania danej Rady Osiedla w terminie do 15 dni przed dniem odbycia zebrania wyborczego. Do zgłoszenia należy dołączyć ankietę zawierająca oświadczenie o zgodzie kandydata na wybór na członka Rady Osiedla Spółdzielni oraz inne informacje dotyczące kandydata. Ankieta, druki, listy zgłoszeń, dostępne są na stronie internetowej PSM lub w siedzibie Zarządu PSM, os. Bolesława Chrobrego 117 w Poznaniu, pok. 48.

Kandydaci na członków Rad Osiedla mogą być zgłaszani na piśmie nie później niż do dnia 15 czerwca 2022 r. w siedzibie Zarządu PSM, os. Bolesława Chrobrego 117 w Poznaniu, pok. 48.

Rejestracja uprawnionych osób do głosowania odbędzie się poprzez podpisanie listy obecności i wydanie kart do głosowania w dniu wyborów 29.06.2022  r. od godziny 17:00 w następujących lokalizacjach:

- os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego, miejsce XV LO im. prof. Wiktora Degi os. Bolesława Chrobrego 107, Poznań

- os. Stefana Batorego, miejsce Szkoła Podstawowa nr 67 im. Jacka Kuronia os. Stefana Batorego 101, Poznań

- os. Bolesława Chrobrego, miejsce Szkoła Podstawowa nr 17, os. Bolesława Chrobrego 105, Poznań

- os. Bolesława Śmiałego, miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 os. Bolesława Śmiałego 107, Poznań

- os. Jana III Sobieskiego, miejsce Klub Sportowy  „Sobieski”, os Jana III Sobieskiego 22 G, Poznań

- os. Władysława Łokietka, miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w os. Wł. Łokietka 104, Poznań.

Zgodnie ze Statutem Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej § 135 ust. 18 przebieg zebrania wyborczego Rady Osiedla może być dodatkowo utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących.

Głosowanie odbywać się będzie pisemnie na kartach do głosowania w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania  będą podpisane przez wszystkich członków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz ostemplowane i zawierać będą wykaz kandydatów do Rad Osiedli. Głosujący będą głosowali poprzez skreślenie kandydatów, na których  nie głosują. Karty do głosowania składane będą do urny w obecności Komisji  Mandatowo - Skrutacyjnej.

Głos jest nieważny, jeżeli:

  1. karta wyborcza zawiera większą liczbę nazwisk niż lista sporządzona przez Zarząd,
  2. karta wyborcza jest przekreślona,
  3. karta wyborcza zawiera więcej nazwisk nieskreślonych niż liczba mandatów w Radzie Osiedla.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-06-01
zdjęcie - DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW DO RAD OSIEDLI

Zgłaszanie kandydatów na członków  Rad Osiedli odbywa się w trybie § 110 ust. 4 Statutu PSM. Kandydatów na członków Rad Osiedli mogą zgłaszać grupy liczące co najmniej 15 członków z terenu działania danej Rady Osiedla w terminie do 15 dni przed dniem odbycia zebrania wyborczego. Do zgłoszenia należy dołączyć ankietę zawierająca oświadczenie o zgodzie kandydata na wybór na członka Rady Osiedla Spółdzielni oraz inne informacje dotyczące kandydata. Dokumenty dostępne są w załączniku, jak również w siedzibie Zarządu PSM, os. Bolesława Chrobrego 117 w Poznaniu, pok. 48.

Kandydaci na członków Rad Osiedla mogą być zgłaszani  na piśmie nie później niż do dnia 15 czerwca 2022 r. w siedzibie Zarządu PSM, os. Bolesława Chrobrego 117 w Poznaniu, pok. 48.

 

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-06-01
zdjęcie - DRUK PEŁNOMOCNICTWA

DRUK PEŁNOMOCNICTWA W ZAŁĄCZNIKU.
Pełnomocnictwa prosimy składać w siedzibie Zarządu PSM os. Bolesława Chrobrego 117, pokój nr 48 do dnia 24.06.2022 r., w dniach i  godzinach pracy Spółdzielni (poniedziałek 7:00-17:00, wtorek-piątek  7:00-15:00).
Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

 

 

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-06-01
zdjęcie - OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH W PSM

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza rekrutację na stanowisko specjalisty ds. Wspólnot Mieszkaniowych. Oferujemy umowę o prace na pełen etat w siedzibie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wszystkich kandydatów zapraszamy do przesyłania CV i listu motywacyjnego (wymagane dokumenty aplikacyjne w formacie pdf.) na adres: info@psm.poznan.pl. Dokumenty można również składać osobiście w siedzibie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 117 lub przesłać pocztą. Dokumenty przesłane i doręczone do siedziby Spółdzielni po upływie terminu składania ofert, nie będą brane pod uwagę. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 24 CZERWCA 2022 ROKU.

Zakres obowiązków oraz wymagania dotyczące kandydatów  dostępne w załączeniu.

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-06-06
zdjęcie - OFERTA KULTURALNA KLUBU KORONA NA CZERWIEC 2022

Przedstawiamy ofertę kulturalną klubu "Korona" działającego na os. Bolesława Śmiałego. Oferta zawiera propozycje dla każdej grupy wiekowej.
Zachęcamy do udziału w zajęciach.
Szczegóły w załączniku.

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-04-25
zdjęcie - ZARZĄD PSM WZNAWIA DYŻURY DLA MIESZKANCÓW

Miło nam poinformować, że od 31 maja 2022 r. Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wznawia dyżury dla mieszkańców. Członkowie Zarządu PSM przyjmować będą w siedzibie Spółdzielni na os. Bolesława Chrobrego 117, w godz. od 15:00 do 17:00, w następujących terminach: 31 maja, 6 czerwca, 13 czerwca, 20 czerwca oraz 27 czerwca 2022 r.
Uprzejmie prosimy o uprzednie telefoniczne zgłoszenie tematu i terminu spotkania tel.: 61 8272200

Serdecznie zapraszamy. 

Data utworzenia: 2022-05-16
zdjęcie - CZERWCOWY NUMER ECHA PIĄTKOWA

Zapraszamy do lektury czerwcowego numeru „Echa Piątkowa”, w którym przeczytać można wiele ciekawych artykułów dotyczących Piątkowa.
Jak zawsze w „Echu” tematyka poświęcona działaniom Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pracom Rady Nadzorczej. 
Zachęcamy do lektury.

foto: PSM

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-05-27
zdjęcie - HARMONOGRAM PRAC RADY NADZORCZEJ PSM - CZERWIEC 2022 R.

Przedstawiamy harmonogram prac Komisji Problemowych i Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na miesiąc czerwiec 2022 roku.

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-05-28
zdjęcie - ZAPRASZAMY NA PÓŁKOLONIE ORGANIZOWANE PRZEZ PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY „DĄBRÓWKA”

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że Piątkowskie Centrum Kultury „Dąbrówka” w miesiącu sierpniu zaprasza dzieci na półkolonie. Turnusy trwać będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Organizatorzy zapewniają fachową opiekę pedagogiczną, obiad i dobrą zabawę. Szczegóły w załączniku.

Dodatkowe informacje: Piątkowskie Centrum Kultury DĄBRÓWKA, tel. 61 822 38 33, e-mail: dabrowka@psm.poznan.pl

Serdecznie zapraszamy.

foto PSM

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-05-26
zdjęcie - CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH ZAPRASZA

Centrum Incjatyw Lokalnych Piątkow Zachód zaprasza mieszkańców do wspólnych działań. 

Szczegółowa informacja w załączniku. 

foto: CIL

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-05-06
zdjęcie - „HETMAN” ZBIERAŁ DARY DLA UKRAINY

Wspaniałe serca mają mieszkańcy Piątkowa, którzy do klubu seniora „Hetman” na osiedlu Jana III Sobieskiego przynieśli mnóstwo darów dla mieszkańców Ukrainy. Członkowie klubu z Panią Stefanią Golińską na czele wraz z administracją osiedla zebrali: środki opatrunkowe, higieniczne, koce, pościele, które dostarczone zostaną na Ukrainę wraz z przesłaniem "WE SAY NO!!! FOR THE HORROR IN UKRAINE!!!".
Serdecznie dziękujemy za tak wielkie zainteresowanie akcją.

foto: PSM

Data utworzenia: 2022-03-17
zdjęcie - SOLIDARNI Z UKRAINĄ. POMOC UCHODŹCOM

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa solidaryzuje się z Ukrainą.
Oferujemy dla osób z Ukrainy pomoc rzeczową, bezpłatne zajęcia, atrakcje, wyjścia oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
Kontakt: klub.przyjaciele@psm.poznan.pl , tel.: 609 008 986
Szczegóły w załączniku.

 

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-03-14

Copyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 

Business vector created by freepik - www.freepik.com