Witamy na stronach Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Uprzejmie informujemy, że informacja o bieżących opłatach czynszowych dostępna jest od 2.03.2020 w nowym systemie eBOK. Dostęp do eBOK opisany jest w opcji menu głównego "CZYNSZE-2019". Dostęp do dokumentów Spółdzielni oraz archiwalnych danych czynszowych działa na dotychczasowych zasadach.
AWARIE
W dniu dzisiejszym w PSM nie zgłoszono żadnych awarii

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
Informujemy, że od 5 lipca 2021 roku biura Administracji Osiedli będą czynne:
- w poniedziałki w godz. 7:00 – 17:00,
- od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
w obowiązujących obostrzeniach sanitarnych

Biura Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będą czynne:
- od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
w obowiązujących obostrzeniach sanitarnych (patrz komunikat poniżej z dnia 2021-11-18)


Sekretariat Zarządu tel.: 61 827 22 00, e-mail: info@psm.poznan.pl
Sekretariat Rady Nadzorczej tel.: 61 827 22 48, e-mail: rn@psm.poznan.pl

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od dnia 2 listopada 2021 r. kasa Spółdzielni znajdująca się w budynku Zarządu PSM na os. Bolesława Chrobrego 117 otwarta będzie od 1. do 15. dnia miesiąca. Godziny otwarcia kasy pozostają bez zmian: 9:00 - 14:00.
W sytuacji, gdy 15. danego miesiąca wypada w weekend kasa otwarta będzie w następujący po nim poniedziałek.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Osiedla Bolesława Chrobrego.

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa sprzeciwia się nadmiernemu dogęszczeniu zabudowy mieszkaniowej budynkami wysokimi. Planowana zabudowa spowoduje ogromne zwiększenie gęstości zaludnienia, wzrost: natężenia ruchu samochodowego, hałasu, zanieczyszczenia powietrza. Negatywnie wpływać będzie na tereny zieleni śródosiedlowej i zieleni w sąsiedztwie Fortu Va Bonin - obiektu objętego ochroną w ramach obszaru Natura 2000. Intensywna zabudowa, negatywnie wpłynie na komfort życia wszystkich mieszkańców!

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem PSM (petycja w załączniku).

Jeżeli popierasz prezentowane stanowisko podpisz proszę petycję do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Podpisy można składać w Administracji Osiedla Bolesława Chrobrego oraz w siedzibie
Zarządu PSM/ portiernia (w godzinach pracy).

Wnioski i propozycje dotyczące planu można przesyłać na adres: mpu@poznan.mpu.pl lub Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego - część południowa" w Poznaniu potrwają do 24 stycznia 2022 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH. KAŻDY GŁOS JEST WAŻNY!

Więcej info:  www.poznan.pl/konsultujemy , www.mpu.pl

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-01-10

Szanowni Mieszkańcy,
zapraszamy do wzięcia udziału w II etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) „Osiedle Bolesława Chrobrego - część południowa” w Poznaniu.

Celem projektu jest utrzymanie i wzmocnienie walorów istniejącej modernistycznej struktury osiedla, ochrona zieleni ogólnodostępnej i współdzielonej przestrzeni publicznej oraz przeciwdziałanie niekontrolowanemu dogęszczaniu zabudowy. Bardzo ważnym wyzwaniem projektowym jest ochrona terenów zieleni śródosiedlowej i terenów zieleni w sąsiedztwie Fortu Va Bonin - obiektu objętego ochroną w ramach obszaru Natura 2000.
Projekt wprowadza również regulacje w obrębie strefy usług osiedlowych zlokalizowanej wzdłuż ulicy Kurpińskiego, których celem jest ukształtowanie tej przestrzeni jako lokalnego centrum usługowego.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp "Osiedle Bolesława Chrobrego - część południowa" w Poznaniu potrwają od 10 do 24 stycznia 2022 r.

KONTAKT:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Joanna Grabarkiewicz - jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl
Marta Karczewska - mkarczewska@poznan.mpu.pl

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 639 64 60

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania
Dawid Bonifacy, tel. 61 878 15 34

Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu www.mpu.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH! 

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-01-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie kompleksowych robót termomodernizacyjnych oraz remontu loggii w budynkach nr 19 D-G i 20 A-C w os. Stefana Batorego w Poznaniu.

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, iż zmienia termin do składania ofert z dnia 25.01.2022 r. na dzień 26.01.2022 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2022 r. o godzinie 12:00.

W związku z powyższym ulega zmianie zapis pkt XIX ust. 2 i 4 Szczegółowych Warunków Przetargowych (SWP) postępowania o udzielenie zamówienia na kompleksowe roboty termomodernizacyjne oraz remont loggii w budynkach nr 19 D-G i 20 A-C w os. Stefana Batorego w Poznaniu, który przyjmuje brzmienie:

- pkt XIX ust. 2 SWP:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.01.2022 r. do godziny 10:00 w kancelarii Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej os. Bolesława Chrobrego 117”.

- pkt XIX ust. 4 SWP:

„Oferty zostaną otwarte w dniu 26.01.2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej os. Bolesława Chrobrego 117 p.40”.

Zobacz więcej: OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-01-17

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowych robót termomodernizacyjnych oraz remontu loggii w budynkach nr 19 D-G i 20 A-C w osiedlu Stefana Batorego, należących do zasobów Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Bolesława Chrobrego 117, Poznań 60-681.

Termin realizacji zamówienia:  180 dni od dnia rozpoczęcia robót budowlanych.
Wysokość wadium: 200.000 zł.
Wymagane od wykonawców warunki uczestnictwa w postępowaniu określone zostały w „Szczegółowych Warunkach Przetargowych”.

Materiały przetargowe udostępniane są wykonawcom w siedzibie Zarządu PSM (po uprzednim uiszczeniu opłaty w kasie PSM w wysokości 100 zł) 60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 117, pok. 73, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 14:00.

Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do składania ofert, w terminie do dnia 25.01.2022 r. do godziny 10:00, w kancelarii Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej os. Bolesława Chrobrego 117, 60-681 Poznań.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2022 r. o godzinie 12:00, w siedzibie Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej os. Bolesława Chrobrego 117, sala 40.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego realizowanego zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania przetargów w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Zgodnie z w/w Regulaminem Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferty jak też zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-01-04

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa serdecznie zaprasza do skorzystania z oferty ferii zimowych 2022.

Szczegóły w załączniku.

Zobacz więcej: "SPORT NA PIĄTKOWIE"

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-01-14

Szanowni Państwo,

w dniu 3 stycznia 2022 r. w dzienniku ustaw została opublikowana ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Od 4 stycznia 2022 r. można do Poznańskiego Centrum Świadczeń składać wnioski o dodatek osłonowy.

Nowe świadczenie będzie przysługiwało gospodarstwom jednoosobowym, których dochód nie przekracza netto kwoty 2100 zł miesięcznie oraz gospodarstwom wieloosobowym, których dochód nie przekracza kwoty netto 1500 zł miesięcznie. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia dochodu. W takiej sytuacji należny dodatek będzie umniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Dodatku nie otrzymamy, jeżeli jego wysokość po zastosowaniu powyższej zasady byłaby niższa niż 20 zł.

Dochód obliczany jest z roku 2020 dla wniosków złożonych od stycznia do lipca 2022 oraz z roku 2021 dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października 2022.

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek można złożyć papierowo, elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Wzór wniosku określa rozporządzenia Ministra Klimatu. W przypadku złożenia wniosku w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatku osłonowego następuje w dwóch równych transzach płatnych do 31 marca 2022 r. (pierwsza transza) oraz 2 grudnia 2022 r. (druga transza). Natomiast w przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 lutego do 31 października 2022 r. dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo niezwłocznie po jego przyznaniu. O dodatek może wystąpić obywatel polski zamieszkujący i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na pobyt na terenie Polski.

Więcej informacji: POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ/ DODATEK OSŁONOWY

Data utworzenia: 2022-01-14

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem pracy Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w miesiącu styczniu 2022 r.

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2021-12-20

Przedstawiamy ofertę kulturalną klubu "Korona" działającego na os. Bolesława Śmiałego. Oferta zawiera propozycje dla każdej grupy wiekowej.
Zachęcamy do udziału w zajęciach.
Szczegóły w załączniku.

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2022-01-03

Zapraszamy do lektury styczniowego numeru „Echa Piątkowa”, w którym przeczytać można wiele ciekawych artykułów dotyczących Piątkowa.
Jak zawsze w „Echu” tematyka poświęcona działaniom Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pracom Rady Nadzorczej.
Zachęcamy do lektury.

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2021-12-30

Od października w DĄBRÓWCE rozpoczęły działania formy artystyczne oraz zajęć ruchowych. Wobec wytycznych wynikających ze stanu pandemii oraz wyłączenia z użytku niektórych sal, liczba zajęć jak i ilość uczestników musiała ulec zmniejszeniu. Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Mimo ograniczeń działają w DĄBRÓWCE:
Warsztaty Plastyczne - dla dzieci i młodzieży. Zajęcia plastyczne skupiają uczestników w 2 grupach. Uczestnicy biorą udział w konkursach krajowych i międzynarodowych zdobywając nagrody i wyróżnienia.
Klub Literacki „Dąbrówka” – spotkania obecnie odbywają się on-line a efekty pracy drukowane są w „Echu Piątkowa” oraz w „Protokole Kulturalnym”. Informacje o pracy Klubu ukazują się też na łamach „Iksa”, „Głosu”, „Okolicy Poetów” i ogólnopolskiego „Akantu” a także w wydawnictwach konkursów literackich, w których nasi autorzy biorą udział.
Działają Zespoły muzyczne organizując próby w ograniczonym zakresie.
Dla osób chcących utrzymać dobrą kondycję prowadzone są zajęcia ruchowe:
Senior Fit - gimnastyka usprawniająca dla seniorów,
Tai Chi - gimnastyka chińska,
Aerobik,
Joga.

Data utworzenia: 2021-12-10
Warto pomagać i dzielić się tym co mamy. Wiedzą o tym nasi pracownicy, który angażują się w różne akcje dobroczynne. W listopadzie pracownicy Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zorganizowali pomoc rzeczową dla Fundacji Wspierania Rodziny „Niebieski Koralik”. Dzięki naszemu wsparciu paczki świąteczne trafią do najbardziej potrzebujących rodzin.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2021-12-07

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP z siedzibą w Warszawie rozpoczął lustrację pełną działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2018 do 31.12.2020 roku.
Badanie lustracyjne wykonane zostanie przez lustratorów wyznaczonych przez Związek Rewizyjny. Przewidywany termin zakończenia badania to 25 luty 2022 roku.
Po zakończeniu prac Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP przekaże Spółdzielni list polustracyjny sporządzony w oparciu o protokół z lustracji. List polustracyjny umieszczony zostanie na stronie internetowej Spółdzielni.

Aktualizacja:
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że uchwałą nr 49 Rady Nadzorczej PSM
z dnia 25 listopada 2021 r.  rozszerzony został zakres lustracji Spółdzielni o okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2021-10-11
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż w związku z potwierdzonymi kilkoma przypadkami zachorowań na COVID-19 wśród pracowników w siedzibie Zarządu PSM od dnia 22.11.2021 r. zostają wstrzymane do odwołania dyżury Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej oraz obsługa administracyjna.
W związku z powyższym siedziba Zarządu PSM czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2021-11-18
Od 1 stycznia 2022 r. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP) przestaje funkcjonować w dotychczasowej formule.
Od nowego roku zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, m.in. organizacja systemu, kontrola odbioru odpadów, zagospodarowanie odpadów i prowadzenie edukacji ekologicznej przechodzi w kompetencje poszczególnych gmin.
Zobacz więcej:
"GOAP"
Data utworzenia: 2021-11-05
Informujemy, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dniem 07.10.2021 roku weszły w życie nowe taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta Poznań. Opłata za wodę i ścieki wynosić będzie 12,42 zł/m3 (brutto) – wzrost o 10% w stosunku do stawki dotychczas obowiązującej. Stawki opłat abonamentowych także ulegają podwyższeniu.
Szczegółowe informacje oraz taryfy cen i stawek opłat dostępne są na stronach internetowych:
Zobacz więcej:
"AQUANET S.A."
"WODY POLSKIE"
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2021-10-13
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od dnia 2 listopada 2021 r. kasa Spółdzielni znajdująca się w budynku Zarządu PSM na os. Bolesława Chrobrego 117 otwarta będzie od 1. do 15. dnia miesiąca.
Godziny otwarcia kasy pozostają bez zmian: 9:00 - 14:00.
Szczegółowa informacja w załączniku.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2021-10-21
Miło nam poinformować, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” wraz z Dyrekcją Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie przyznał członkom osiedlowego Klubu „Korona” srebrny medal „Wielkie Serce”. Otrzymany medal jest wyrazem szczególnej wdzięczności za współpracę, życzliwość i pomoc niesioną dzieciom.
Serdecznie dziękujemy.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2021-10-27
Klub osiedlowy "Przyjaciele" na os. Chrobrego (paw. 110) zaprasza na bezpłatne zajęcia z rysunku i malarstwa od podstaw prowadzone przez instruktorkę klubu Sylwię Czubała, absolwentkę UAP w Poznaniu.
W trakcie zajęć uczestniczki i uczestnicy poznają różne techniki rysunkowe i malarskie, zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu sztuk pięknych, będą wykonywać różne ćwiczenia i wprawki rysunkowe (martwa natura, pejzaż, postać).
W programie także krótkie prezentacje z zakresu historii sztuki i wycieczki do muzeów.
Wstęp wolny, zapisy w klubie i pod nr telefonu: 609008986
Serdecznie zapraszamy.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2021-10-20
Klub "Przyjaciele" wraz z Administracją osiedla Bolesława Chrobrego zaprasza na zajęcia ruchowe.
Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w klubie „Przyjaciele” na os. Bolesława Chrobrego pawilon 110 (wejście od strony budynków 15, 16).
Kontakt: Sylwia Czubała kom.: 609 008 986
Szczegółowa informacja w załączniku.
Pobierz pełną informację - pobierz
Data utworzenia: 2021-10-15
Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że Piątkowskie Centrum Kultury DĄBRÓWKA wznawia swoją działalność.
Realizacja zajęć w DĄBRÓWCE będzie odbywała się z zachowaniem wytycznych dotyczących obostrzeń wynikających z epidemii COVID-19 a zawartych w REGULAMINIE UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH.
Zachęcamy do zapoznania się z planem zajęć Centrum Kultury DĄBRÓWKA oraz REGULAMINEM UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH.
Zapraszamy do skorzystania z oferty "Dąbrówki".

Zobacz więcej: "PIĄTKOWSKIE CENTRUM KULTURY „DĄBRÓWKA".
Data utworzenia: 2021-10-07

Copyright © 2017 by Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 

Business vector created by freepik - www.freepik.com